Navigácia

Obsah

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Typ: ostatné
Delegovanie do okrskových volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie /vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie/ pre voľby do Európskeho parlamentu je možné doručiť v listinnej podobe na adresu: Mestský úrad v Galante, Mierové námestie 1, 924 01 Galanta alebo elektronicky na adresu: zuzana.morovicova@galanta.sk alebo priska.viczenova@galanta.sk  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do 1. apríla 2019 do 24.00 hod. Oznámenia o delegovaní členov je možné doručiť dňa 1.4.2019 v čase do 15.30 fyzicky na MsÚ v Galante. Po uvedenom čase je možné oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov fyzicky odovzdať na Mestskej polícii v Galante /Bratislavská 26/17/. V prípade ďalších otázok, kontaktujte t.č.: 0903 368 207. 

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a podpis osoby

-  oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

-  meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb, je žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie s delegovanými členmi a náhradníkmi volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.

 

Tlačivo - Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 


Príloha

Vytvorené: 19. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2019 14:55
Autor: Peter Eliáš