Navigácia

Obsah

Správy

Návrh na zmenu územného plánu mesta Galanta - žiadosť

Návrh na zmenu územného plánu mesta Galanta - žiadosť celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Slavomír Javor

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán mesta Galanta

Mesto Galanta, ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie týmto oznamuje začatie obstarávania novej územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Galanta. Námety, požiadavky na riešenie, informácie a podklady je možné zaslať do 16.05.2022.

celý text

ostatné | 11. 4. 2022 | Autor: Slavomír Javor
UPN

Územný plán mesta Galanta

Základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využíva celý text

ostatné | 6. 4. 2022 | Autor: Slavomír Javor