Navigácia

Obsah

Územný plán mesta

Typ: ostatné
Územný plán mesta 1Základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Mesto Galanta, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečil vypracovanie a schválenie ÚPD  ZMENA č. 4/2014 Územného plánu obce – mesta Galanta.

Zmeny a doplnky č. 4/2014 Územného plánu obce – mesta Galanta boli schválené v mestskom zastupiteľstve dňa 27.1.2015 uznesením č. 7/Z-2015 a ich záväzné časti boli vyhlásené VZN č.  2/2015 zo dňa 27.1.2015. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Galanta dňa 06.02.2015 a je účinné dňom 20.02.2015.

Kliknutím na nasledujúci link budete presmerovaný na sekciu územný plán:


Vytvorené: 6. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2018 15:17
Autor: Ing. Zuzana Kopasova,