Navigácia

Obsah

Strategické dokumenty

 

Správy

PHSR mesta Galanta na roky 2022 - 2027

PHSR mesta Galanta na roky 2022 - 2027 s výhľadom do roku 2030. celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor:

PHSR mesta Galanta na r. 2021-2027 s výhľadom do r. 2030

PHSR mesta Galanta na r. 2021-2027 s výhľadom do r. 2030 celý text

ostatné | 8. 12. 2021 | Autor:

Koncept Smart City – inteligentné mesto Galanta

Smart city - využitie technológií na to, aby sa život v meste zlepšil a zjednodušil. celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor:

SMART - moderné technológie

Smart - moderné technológie
celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor:
Rámcový plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015 – 2018 s výhľadom do roku 2022. 1

Rámcový plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019 – 2022 - vyhodnotenie za rok 2020

Investície plánované mestom s predpokladom využitia možnosti spolufinancovania
cez fondy EÚ. celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Eva Vašáková

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Galanta v oblasti tepelnej energetiky

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Galanta v oblasti tepelnej energetiky celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor:

Nízkouhlíková stratégia pre mesto Galanta

Nízkouhlíková stratégia pre mesto Galanta celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor:

III. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta 2019 - 2023

III. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta 2019 - 2023 celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor:

Program rozvoja cyklistickej dopravy v Galante

Program rozvoja cyklistickej dopravy v Galante celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Peter Eliáš
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta na obdobie rokov 2015-2020 1

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta na obdobie rokov 2015-2020

PHSR Galanta je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni. celý text

ostatné | 26. 10. 2015 | Autor: Zuzana Morovičová
Program odpadového hospodárstva mesta Galanta na obdobie 2011-2015 1

Program odpadového hospodárstva mesta Galanta na obdobie 2011-2015

Mestské zastupiteľstvo Galanta dňa 27.6.2014 uznesením č. 379/Z-2014 schválilo Program odpadového hospodárstva mesta Galanta na obdobie 2011-2015.Strategický dokument sa nachádza v prílohe pdf. celý text

ostatné | 11. 7. 2014 | Autor: Ing. Zuzana Kopasova
II. komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta 2014 - 2018 1

II. komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta 2014 - 2018

II. komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta 2014 - 2018 je k dispozícii v prílohe vo formáte PDF. celý text

ostatné | 25. 11. 2013 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová
Územný plán mesta 1

Územný plán mesta

Základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využíva celý text

ostatné | 3. 6. 2011 | Autor:
Komunitný plán sociálnych služieb v meste Galanta na obdobie rokov 2010-2013 1

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Galanta na obdobie rokov 2010-2013

Analyzuje súčasný stav sociálnych služieb v meste Galanta a určuje stratégiu rozvoja, víziu, ciele, priority a opatrenia v tejto oblasti. celý text

ostatné | 3. 11. 2010 | Autor: Zuzana Morovičová