Navigácia

Obsah

VZN zmien a doplnkov ÚPN č. 5/2018

Typ: ostatné
Návrh VZN Zmeny a doplnky ÚPN č. 5/2018 1Mestské zastupiteľstvo v Galante schválilo dňa 25.10.2018 uznesenie č.775-Z/2018 VZN Zmien a doplnkov č.5 územného plánu mesta Galanta

Mesto Galanta, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje zverejnenie návrhu VZN ZMIEN A DOPLNKOV č. 5/2018 Územného plánu obce – mesta Galanta.

Návrh VZN ZMIEN A DOPLNKOV č. 5/2018 Územného plánu obce – mesta Galanta je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a po zverejnení a prerokovaní bude schválený v mestskom zastupiteľstve. Návrh VZN ZMIEN A DOPLNKOV č. 5/2018 Územného plánu obce – mesta Galanta bude vystavený v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona na Mestskom úrade v Galante k verejnému nahliadnutiu od 09.10.2018 do 24.10.2018. Oboznámiť sa s jej obsahom je možné v čase úradných hodín na Oddelení rozvoja mesta a na webovej stránke mesta www.galanta.sk.

Zároveň Vás žiadame, aby ste svoje pripomienky, uplatnili v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia, najneskôr v deň ukončenia zverejnenia návrhu VZN ZMIEN A DOPLNKOV č. 5/2018 Územného plánu obce – mesta Galanta t.j. 24.10.2018 (posledný deň určený na verejné nahliadnutie). Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.


Prílohy

Vytvorené: 9. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 6. 2019 11:01
Autor: