Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Galanta

Typ: ostatné
upnZákladný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využíva

Územný plán mesta Galanta bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Galante na 3 zasadnutí dňa 28.4.2011 uznesením č. 32/Z-2011. Jeho záväzná časť je vyhlásená vo VZN č. 1/2011.

Mesto Galanta, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečil vypracovanie a schválenie ÚPD  ZMENA č. 6/2019 Územného plánu obce – mesta Galanta.

Zmeny a doplnky č. 6/2019 Územného plánu obce – mesta Galanta boli schválené v mestskom zastupiteľstve dňa 25.10.2019 uznesením č. 176/Z-2019 a ich záväzné časti boli vyhlásené VZN č.  9/2019 zo dňa 25.10.2019. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Galanta dňa 28.10.2019 a je účinné dňom 11.11.2019.

Územný plán mesta Galanta zahŕňa funkčné využitie pozemkov v rámci intravilánu aj extravilánu a taktiež je navrhnutý aj výhľad funkčného využitia, ako ďalší predpoklad rozvoja v oblastiach kam by mesto chcelo smerovať. Pre občanov poskytujeme územnoplánovacie informácie, ktoré sú určené k tomu, aby každý z nás vedel čo môže a nemôže stavať v danej lokalite alebo na pozemku.


Prílohy

Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2021 12:50
Autor: