Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Galanta

Typ: ostatné
upnZákladný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Územný plán mesta Galanta bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Galante na 3 zasadnutí dňa 28.4.2011 uznesením č. 32/Z-2011. Jeho záväzná časť je vyhlásená vo VZN č. 1/2011.

Mesto Galanta, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečil vypracovanie a schválenie ÚPD  ZMENA č. 4/2014 Územného plánu obce – mesta Galanta.

Zmeny a doplnky č. 4/2014 Územného plánu obce – mesta Galanta boli schválené v mestskom zastupiteľstve dňa 27.1.2015 uznesením č. 7/Z-2015 a ich záväzné časti boli vyhlásené VZN č.  2/2015 zo dňa 27.1.2015. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Galanta dňa 06.02.2015 a je účinné dňom 20.02.2015.

Územný plán mesta Galanta zahŕňa funkčné využitie pozemkov v rámci intravilánu aj extravilánu a taktiež je navrhnutý aj výhľad funkčného využitia, ako ďalší predpoklad rozvoja v oblastiach kam by mesto chcelo smerovať. Pre občanov poskytujeme územnoplánovacie informácie, ktoré sú určené k tomu, aby každý z nás vedel čo môže a nemôže stavať v danej lokalite alebo na pozemku.


Prílohy

Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Ing. Zuzana Kopasova