Navigácia

Obsah

Investičná výstavba

Správy

Súkromná investícia - IBV Východ Galanta 1

Súkromná investícia - IBV Východ Galanta

Výstavba novej zóny rodinných domov v Galante - IBV Východ celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor:
#

Detské ihrisko Žihadielko - fotoreport

Detské ihrisko Žihadielko - Veľkolepé otvorenie v obrazoch celý text

ostatné | 24. 8. 2017 | Autor:

Oznam pre obyvateľov

Oznam pre obyvateľov a návštevníkov sídliska JAS celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: Mgr. Kovács

Investičné aktivity mesta na rok 2017

Investičné aktivity mesta na rok 2017. celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor:
galandia

POSUDOK TERMAL CENTRUM GALANDIA

Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia
V zmysle Zmluvy o projektovej a inžinierskej činnosti č. 02/2016 účinnou dňa 15.07.2016 bol dňa 20.09.2016 mestu odovzdaný výsledok stavebno-technického prieskumu prvej etapy – podrobný prieskum železobetónových konštrukcií, založenie objektu a hydroizolácia stavby. .... celý text

ostatné | 4. 10. 2016 | Autor: Lucia Galambosová
Záväzné stanovisko k investičnej činnosti 1

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Mesto pri výkone samosprávnych funkcií vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, ktoré slúži pre začatie konania o povolení stavby, prestavby a pod. Nenahrádza povolenie príslušného úradu štátnej stavebnej správy, ale je rozhodujúce pre zamýšľanú činnosť v meste, jej realizáciu. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti sa podáva v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 6. 5. 2015 | Autor: Ing. Zuzana Krišková

Pravidla na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV

Mestské zastupiteľstvo v Galante uznesením č.28 Z/2015 schválilo Pravidla na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia (ďalej len stavba) a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Galanta. celý text

ostatné | 24. 3. 2015 | Autor: Mgr. Miroslav Psota
rp

Rámcový plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015 – 2018 s výhľadom do roku 2022.

Investície plánované mestom s predpokladom využitia možnosti spolufinancovania
cez fondy EÚ. celý text

ostatné | 23. 3. 2015 | Autor: Ing. Mária Kulcsárová