Navigácia

Obsah

Aktuálne rozkopávky v meste Galanta

Typ: ostatné
Aktuálne rozkopávky v meste Galanta 1Aktuálne informácie ohľadom vydaných rozkopávkových povolení v meste Galanta.

Mesto Galanta ako príslušný cestný správny orgán podľa ustanovenia §3 ods.2 a § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Zb o cestnej premávke Z.z. a vyhláškou č.9/2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a na základe ust. § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní po preskúmaní zaslanej žiadosti na MsÚ vydáva povolenie na rozkopanie miestnych komunikácií, spevnených plôch a verejnej zelene.Každá rozkopávka prináša so sebou aj povinnosť vykonania spätných úprav rozkopaných povrchov.

V prílohe nájdete aktuálne rozkopávky v meste Galanta, na ktoré bolo vydané rozkopávkové povolenie. Príloha bude priebežne aktualizovaná.


Príloha

Vytvorené: 6. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:54
Autor: