Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Mgr. Daniela Amrichová

Vedúca oddelenia komunálnych služieb - Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia
Referent cestovného ruchu, obchod a služby - Mesto Galanta

Jana Babicová

Referát správy daní a poplatkov: Miestne dane + Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Mesto Galanta
dane - miestne - Oddelenie finančné a majetkové

Mgr. Zsolt Barczi

  Mgr. Zsolt Barczi Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy

Mgr. László Biró

  Mgr. László Biró Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia finančná a správy majetku - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia pre kontrolu transparentnosti - Komisia pre kontrolu transparentnosti

Zuzana Bogárová

Oddelenie personalistiky a miezd - Mesto Galanta
samostatný referent - Oddelenie personalistiky a miezd

Mgr. Juraj Bottka

  Mgr. Juraj Bottka Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Predseda komisie športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
Komisia školstva - Komisia školstva

Ing. Mária Czakó

úsek investičnej výstavby a územného plánovania - Mesto Galanta
Investičná výstavba - Referát investícií a dopravy

PaedDr. Peter Černý, PhD.

  PaedDr. Peter Černý, PhD. Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia finančná a správy majetku - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie školstva - Komisia školstva
Komisia na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu

Ing. Alexander Elek

Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku

Mgr. Jozef Gál

  Mgr. Jozef Gál Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy

Mgr. Lucia Galambosová

  Mgr. Lucia Galambosová Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia školstva - Komisia školstva

Mgr. Lívia Gešková

Vedúca oddelenia - Oddelenie spoločenských služieb
Vedúca oddelenia spoločenských služieb - Mesto Galanta

Miroslav Grell

Náčelník mestskej polície v Galante - Mestská polícia Galanta

Mgr. Monika Grellová

Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia pre kontrolu transparentnosti - Komisia pre kontrolu transparentnosti

Martina Guspanová

Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia - Mesto Galanta
Učtáreň - Oddelenie finančné a majetkové

Ing. Mikuláš Horváth

  Ing. Mikuláš Horváth Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku

Bohuslava Hrotková

Komisia sociálno zdravotná a bytová - Komisia sociálno zdravotná a bytová

Mgr. Barbora Jurkemíková

Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Mesto Galanta
Poplatok za KO a DSO - Oddelenie finančné a majetkové

JUDr. Róbert Károlyi

Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku

Mgr. Katarína Kluchová

Referát správy daní a poplatkov: Dane právnické osoby - Mesto Galanta
dane - právnické osoby - Oddelenie finančné a majetkové

Mgr. Ján Kolek

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

Romana Kolláriková

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy

Ing. Petr Kosler

Komisia sociálno zdravotná a bytová - Komisia sociálno zdravotná a bytová

Ing. Zoltán Kővágó

  Ing. Zoltán Kővágó Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia finančná a správy majetku - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku

Bohuslav Laššu

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

Mgr. Adriana Molnáriová

Vedúca referátu sociálnych služieb - Referát sociálnych služieb
Referát sociálnych vecí a rodiny (Patria - Domov dôchodcov v Galante) - Mesto Galanta

Mgr. Zuzana Morovičová

Vedúca oddelenia - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy
Vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy - Mesto Galanta

MUDr. Valéria Mýtniková

  MUDr. Valéria Mýtniková Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Prededa komisie sociálno zdravotnej a bytovej - Komisia sociálno zdravotná a bytová
Komisia na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu

Ing. Lucia Nagyová

Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia - Mesto Galanta
Učtáreň - Oddelenie finančné a majetkové

JUDr. Denisa Očenášová

  JUDr. Denisa Očenášová Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia sociálno zdravotná a bytová - Komisia sociálno zdravotná a bytová
Komisia legislatívno právna - Komisia legislatívno právna
predseda komisie na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu

Mgr. Tomáš Orbán

Komisia pre kontrolu transparentnosti - Komisia pre kontrolu transparentnosti

Zuzana Ostradecká

Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia - Mesto Galanta
Fakturácia - Oddelenie finančné a majetkové

Ing. Augustín Popluhár

  Ing. Augustín Popluhár Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia finančná a správy majetku - Komisia finančná a správy majetku
Komisia sociálno zdravotná a bytová - Komisia sociálno zdravotná a bytová

Eva Psotová

Referát správy daní a poplatkov: Dane bytové a domové - Mesto Galanta
dane - bytové / domové - Oddelenie finančné a majetkové

Daniela Rajjová

Referent útvaru hlavného kontrolóra - Mesto Galanta
Referent útvaru hlavného kontrolora - Útvar hlavného kontrolóra

Ingrid Szabó

Referent právneho oddelenia - Mesto Galanta
Referent právneho oddelenia - Oddelenie právne a verejného obstarávania

Ing. Kristína Szabóová

Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Mesto Galanta
Poplatok za KO a DSO - Oddelenie finančné a majetkové

Bc. Renáta Szabová

Matrika sobášov a úmrtí - Mesto Galanta
Matrika - sobášna a úmrtná - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Mgr. Ivan Szolga

Komisia legislatívno právna - Komisia legislatívno právna

Mgr. Marián Šimko

Komisia pre kontrolu transparentnosti - Komisia pre kontrolu transparentnosti

Žaneta Špačeková

Referát prvého kontaktu a správa registratúry - Mesto Galanta
Ref. prvého kont. a správa registratúry - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Mgr. Miroslav Štibráni

  Mgr. Miroslav Štibráni Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

Zsolt Takáč

  Zsolt Takáč Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

Peter Tomič

  Peter Tomič Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

PhDr. Marta Vajdová, MBA.

  PhDr. Marta Vajdová, MBA. Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku
Predseda komisie kultúry a medzimestských vzťahov - Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

Priska Viczénová

Referát evidencie obyvateľstva o ohlasovňa - Mesto Galanta
Evidencia obyvateľov - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Mgr. Cyntia Viktorová

Referent verejného obstarávania - Mesto Galanta
Referent verejného obstarávania - Oddelenie právne a verejného obstarávania

Marek Werškov

Referát prvého kontaktu a správa registratúry - Mesto Galanta
Ref. prvého kont. a správa registratúry - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

JUDr. Peter Wolf

  JUDr. Peter Wolf Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia legislatívno právna - Komisia legislatívno právna

JUDr. Peter Zelinka

  JUDr. Peter Zelinka Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia finančná a správy majetku - Komisia finančná a správy majetku
Predseda Komisie legislatívno právnej - Komisia legislatívno právna
Komisia na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu

Môže vás zaujímať viac