Navigácia

Obsah

Upozornenie pre právnické osoby

Typ: ostatné
Upozornenie pre právnické osoby, že rozhodnutia vydané správcom daní a poplatkov budú od r. 2019 doručované elektronicky.

Mesto Galanta, ako správca miestnych daní a poplatkov v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a prijatých všeobecne záväzných nariadení a v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente)

upozorňuje

právnické osoby, že všetky rozhodnutia vydané správcom daní a poplatkov budú od r. 2019 doručované elektronicky , formou elektronickej schránky. Táto forma doručenia je rovnocenná s písomnou formou doručenia. To znamená, že úradná pošta sa bude pokladať za doručenú, aj keď si ju zástupca právnickej osoby v elektronickej schránke neprečíta.

Je preto potrebné, aby si firmy svoju elektronickú schránku pravidelne sledovali.

 


Vytvorené: 13. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 13. 2. 2019 14:21
Autor: