Navigácia

Obsah

Projekt ,,Pracuj, zmeň svoj život“

Typ: ostatné
Projekt ,,Pracuj, zmeň svoj život“

„PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“

AKTIVITA č. 1 „PODPORA SZČO“

 

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania uchádzačov o zamestnanie (UoZ) z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorí budú prevádzkovať ako SZČO samostatnú zárobkovú činnosť v rôznych odvetviach (aj v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby).

Oprávneným žiadateľom je UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac, ktorý splní podmienky uvedené v oznámení a ktorý bude nepretržite najmenej dva roky od začatia prevádzkovania SZČ prevádzkovať živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb., vykonávať činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňová poradca, notár,...), vykonávať poľnohospodársku výrovu vrátane hospodárenia v lesoch, okrem žiadateľov, ktorý by svoju činnosť vykonávali na vodných plochách.

Žiadosti o poskytnutie príspevku je možné predkladať najneskôr do 4.12.2020.

Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o finančný príspevok predložiť:

1) Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ 

podľa predpísanej osnovy;                              

2)  Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutí/neposkytnutí príspevku na SZČ v rámci iných aktívnych opatrení na trhu práce  (príspevok podľa  § 49, §57 zákona o službách zamestnanosti, národného projektu Úspešne na trhu práce - aktivita č. 2, Cesta na trh práce, aktivita č. 4, Cesta na trh práce – 2, Aktivita č. 3));

3)  Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis;

4) Vyhlásenie žiadateľa, že pred zaradením do evidencie UoZ žiadateľ podnikal, resp. vykonával alebo prevádzkoval SZČ/nepodnikal resp. nevykonával alebo neprevádzkoval SZČ;

5) a) Doklad osvedčujúci, resp. oprávňujúci žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ

b)  Úradne potvrdenú kópiu žiadosti o vydanie dokladu oprávňujúceho žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ; 

6) Žiadateľ, ktorý prerušil/pozastavil živnosť predkladá úradu aj právoplatné rozhodnutie o prerušení/pozastavení živnosti.

Dátum začiatku prevádzkovania SZČ uvedený na doklade, ktorý bude oprávňovať žiadateľa k prevádzkovaniu príslušnej SZČ MUSÍ BYŤ NESKORŠÍ, ako je dátum podpisu dohody o poskytnutí príspevku na SZČ s úradom.

UoZ, ktorý splnil podmienky definované pre oprávneného žiadateľa v aktivite č. 1 Podpora SZČO Projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, vyplatí úrad na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku  jednorázovo príspevok vo výške 5 600 Eur.

Spôsob financovania opatrenia sa realizuje predfinancovaním so zdrojov Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Príspevok môže príjemca príspevku použiť do posledného dňa 22. (dvadsiateho druhého)  mesiaca od začiatku prevádzkovania SZČ.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pracuj-zmen-svoj-zivot-aktivita-c.1-podpora-szco

 

Projekt ,,Pracuj, zmeň svoj život“

Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku zamestnávateľovi, ktorý je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb, na úhradu časti celkovej ceny práce pre zamestnanca vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1-3 štvrťrok 2019.

Oprávnená cieľová skupina: UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac.

Úrad poskytne finančný príspevok zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času:

 • na dobu určitú, minimálne na 9 mesiacov alebo,
 • na neurčitý čas.

Oprávnený žiadateľ:

 1. sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú
 2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú
 3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú
 4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú
 5. podporné služby, ktorými sú

Žiadosti o poskytnutie príspevku je možné predkladať najneskôr do 4.12.2020.

K žiadosti je potrebné doložiť:

Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis (platí len pre podnikateľské subjekty, resp. subjekty, ktoré nie sú podnikateľským subjektom a v rámci svojej činnosti sú zapojené do hospodárskej činnosti).

Finančný príspevok sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak je pracovný pomer dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Finančný príspevok poskytne úrad zamestnávateľovi jednorazovo, na obdobie 9 mesiacov na úhradu časti CPP zamestnanca formou predfinancovania.

Výška finančného príspevku je 95 % z CCP zamestnanca, najviac však vo výške 95 % CPP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1-3 štvrťrok 2019 (1438,52 €) t. j. 1 366,59 € (95 %) za obdobie 9 mesiacov, t. j. v sume 12 299,31 €.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pracuj-zmen-svoj-zivot-aktivita-c.1-podpora-szco

 

„PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“

AKTIVITA Č. 3 „PODPORA ZAMESTÁVANIA UOZ“

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku zamestnávateľovi na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) pre zamestnanca vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1-3 štvrťrok 2019.

Oprávnená cieľová skupina: UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac.

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a c) zákona o službách zamestnanosti.

Úrad poskytne finančný príspevok zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času:

 • Opatrenie č. 1 na dobu určitú, minimálne 6 mesiacov, bez povinnosti udržania pracovného miesta,
 • Opatrenie č. 2 na dobu určitú, minimálne 6 mesiacov s povinnosťou udržať pracovné miesto 3 mesiace,
 • na neurčitý čas s dobou poskytovania 6 mesiacov.

Opatrenie č. 1

 • Za oprávnené výdavky sa považuje príspevok na úhradu 66% CCP zamestnanca, najviac však vo výške 66% CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1-3 štvrťrok 2019 (1 438,52 €) t.j.  najviac vo výške 949,42 € /1 mesiac. Za obdobie 6 mesiacov je to najviac v sume 5  696,53 € (949,42 x 6 mesiacov).
 • Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspevku sa pomerne kráti (pri pracovnom pomere v rozsahu najmenej ½ ustanoveného týždenného pracovného času sa poskytuje maximálne do sumy 474,71 €). Finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi jednorazovo na obdobie najviac 6 mesiacov formou predfinancovania oprávnených nákladov.

Opatrenie č. 2

 • Za oprávnené výdavky sa považuje príspevok na úhradu 85% CCP zamestnanca, najviac však vo výške 85% CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1-3 štvrťrok 2019 (1438,52 €) t.j.  najviac vo výške 1 222,74 € /1 mesiac.  Za obdobie  6 mesiacov je to najviac v sume 7 336,44 € (1 222, 74 x 6 mesiacov).
 • Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspevku sa pomerne kráti (pri pracovnom pomere v rozsahu najmenej ½ ustanoveného týždenného pracovného času sa poskytuje maximálne do sumy 611,37 €). Finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi jednorazovo na obdobie najviac 6 mesiacov formou predfinancovania predpokladaných oprávnených nákladov.
 • Zamestnávateľ je povinný vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, udržať po dobu najmenej 3 mesiacov.

 

Bližšie informácie nájdete na: www.upsvar.sk


Vytvorené: 6. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 10. 2020 13:53
Autor: Peter Eliáš