Navigácia

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky

Typ: ostatné
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky: Základnej školy Gejzu Dusíka.

 Mesto Galanta

___________________________________________________________________________

Mesto Galanta vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky:

 

Základnej školy Gejzu Dusíka, Mierová 1454, 924 00 Galanta

s nástupom 1. septembra 2017.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3ods. 5 písm. b) zákona č.596/2003 Z. z.
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 6 ods.7 zákona č. 317/2009 Z. z

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
 • riadiace a komunikačné schopnosti
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy alebo školského zariadenia podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
 • osobnostné a morálne predpoklady

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberom konaní
 • overené kópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis ( prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
 • aktuálny výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania doručte v zalepenej obálke do 12.06.2017 na adresu:

 

Mestský úrad Galanta

Mierové námestie 940/1

924 18 Galanta.

 

Obálku označte:

 

„VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej školy Gejzu Dusíka,   NEOTVÁRAŤ “                 

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Peter Paška

         primátor mesta

V Galante dňa 16.05.2017                                                   


Vytvorené: 19. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 5. 2017 14:13
Autor: Peter Eliáš