Navigácia

Obsah

Mesto Galanta prijme na zastupovanie samostatného odborného referenta.

Typ: ostatné
Mesto Galanta prijme na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti samostatného odborného referenta na Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia.

Mesto Galanta prijme na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti samostatného odborného referenta na Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia.

 

Kvalifikačné predpoklady na vykonanie práce:

  • úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou (zameranie: ekonomika, odpadové hospodárstvo, životné prostredie a pod.)
  • prax vo verejnej správe vítaná

Požiadavky na uchádzača:

  • komunikatívnosť, vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, tímová spolupráca, schopnosť zvládať stres a záťaž, morálna a občianska bezúhonnosť, užívateľské ovládanie počítača.

Splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme (§ 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).

Termín nástupu:

  1. apríl 2019

Žiadosti zasielajte alebo doručte osobne do 25.03.2019 do 14:00 hod. na adresu:

Mestský úrad Galanta
Mgr. Daniela Amrichová
Vedúca oddelenia komunálnych služieb a životného prostredia
Mierové nám. 940/1
924 18  Galanta

Tel. kontakt: 031/788 43 59

 

Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť:

  • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní,
  • motivačný list,
  • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, o zdravotnej spôsobilosti a čestné vyhlásenie, že všetky uvedené údaje sú pravdivé,
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vytvorené: 19. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2019 10:08
Autor: Ing. Roman Miklošík