Navigácia

Obsah

Opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19

Typ: ostatné
Mestské zastupiteľstvo v Galante z dôvodu zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 na podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Galanta prijalo na svojom zasadnutí dňa 25.8.2020:

1/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa    VZN č. 14/2016 o podmienkach určovania a vyberania ostatných miestnych daní.

Uvedené VZN  nariaďuje oslobodenie od platenia dane vo výške 100%

  • za užívanie verejného priestranstva pre účely zriadenia letných terás a altánkov za kalendárny rok 2020
  • za daň za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach triedy s 3* a viac* v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, ako aj ubytovacie zariadenia slúžiace na podporu turizmu na území mesta (športové aktivity, wellness služby a ubytovanie okrem robotníckych ubytovní)

 

Oslobodenie od daní bude priznané na základe žiadosti doručenej správcovi dane

do 30.11.2020.

Ak jednotlivé žiadosti o oslobodenie nebudú v tomto termíne správcovi dane doručené, žiadostiam nebude vyhovené a daň bude riadne za jednotlivé dane vyrúbená. Oslobodenie sa neprizná ani v prípade, že má žiadateľ voči mestu Galanta, alebo organizáciám zriadených mestom záväzok po lehote splatnosti.

V prípade splnenia podmienky na oslobodenie od daní správca dane zruší pôvodné rozhodnutie a prípadne uhradenú daň vráti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

2/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č.6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa    VZN č. 11/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Uvedené nariadenie znižuje za rok 2020 poplatok za komunálne odpady v prevádzkach poskytujúcich hotelové a pohostinské služby za mesiace apríl a máj, t.j. 2/12 ročného poplatku.

Zníženie poplatku bude priznané na základe žiadosti doručenej správcovi poplatku

do  30.11.2020

Ak poplatník nepodá žiadosť o zníženie, alebo ju podá po termíne, žiadosti nebude vyhovené. Zníženie poplatku sa nepriznáva ani v prípade, že má žiadateľ voči mestu Galanta, alebo organizáciám zriadených mestom záväzok po lehote splatnosti.

Ak žiadateľ splní podmienky na zníženie, správca mu vydá nové rozhodnutie znížené o 2/12 ročného poplatku.

V prípade uhradeného celoročného poplatku, správca poplatku vráti žiadateľovi pomernú časť zaplateného poplatku a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zníženie poplatku.


Vytvorené: 23. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2020 16:05
Autor: Ing. Beáta Katonová