Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá
z 5
posledná

Živnostníci počas PN poistné neplatia, poistenie im však trvá

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Kedy môže študent poberať dávku v nezamestnanosti?

Ak študent počas štúdia pracoval a ukončí štúdium, môže mu vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti. celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Pri platbách zo zahraničia je dôležitý správny IBAN a SWIFT kód

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platení poistného zo zahraničia je potrebné okrem správneho variabilného symbolu a špecifického symbolu uvádzať aj správny IBAN a SWIFT kód (BIC). celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Siroty, pri nástupe na vysokú školu nezabudnite na potvrdenie pre Sociálnu poisťovňu

Sociálna poisťovňa pripomína absolventom stredných škôl, ktorí pokračujú v štúdiu od septembra (príp. od októbra) na vysokej škole, že nemajú žiadne povinnosti o tom informovať Sociálnu poisťovňu. celý text

ostatné | 7. 9. 2017 | Autor:

Pozor, 15. septembra sa mení výplata dôchodkov v hotovosti na pošte

V súvislosti so štátnym sviatkom v piatok 15. septembra 2017 Sociálna poisťovňa mení výplatný termín dôchodkov so splatnosťou 16. septembra 2017. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Výplata dôchodkov v hotovosti na pošte v súvislosti so sviatkom 1. 9. 2017

V súvislosti so štátnym sviatkom v piatok 1. septembra 2017 Sociálna poisťovňa mení výplatný termín dôchodku so splatnosťou 2. septembra 2017. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Po sezónnych prácach automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí žiadajú o dávku v nezamestnanosti po ukončení sezónnych prác, že na priznanie tejto dávky musia splniť všetky zákonné podmienky. celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Aj dohodárom môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov pracujúcich na dohodu – tzv. dohodárov, že v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania im môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok. celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Počet exekúcií dôchodkov vzrástol aj v prvom polroku 2017

Počet dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa kráti dôchodok exekučnou zrážkou, stále narastá a rovnako to bolo aj od začiatku tohto roka. celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Možnosť požiadať o invalidný dôchodok treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom

Sociálna poisťovňa odporúča svojim poistencom, aby možnosť požiadať o invalidný dôchodok konzultovali najskôr so svojím ošetrujúcim lekárom. celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Absolventi škôl-začínajúci podnikatelia: Kedy vám vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa pripomína absolventom strednej či vysokej školy, že ak po ukončení štúdia získajú živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti, stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Svoje platby poistného si môžete kontrolovať cez Saldokonto

Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), že aktuálny stav platieb do Sociálnej poisťovne môžu sledovať aj cez Saldokonto. celý text

ostatné | 20. 7. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Vysokoškoláci po prijatí na II. stupeň štúdia a uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov sirotského dôchodku že rozhodnutie o prijatí na vysokoškolské štúdium II. stupňa nie je dostatočným dokladom pre uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
oznam

Hľadáme dobrovoľníkov na Galantské trhy.

Mesto Galanta hľadá dobrovoľníkov, (študentov) na výpomoc pri Galantských trhoch, ktoré sa konajú v dňoch 10. – 12. augusta 2017.
Záujemcovia, prosíme hlásiť sa na tel. čísle: 0903/414446 pani Galambosovej do 31. júla 2017.
Mesto Galanta vopred ďakuje za Vašu ochotu a pomoc.
celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:

Informácie o sociálnom poistení si zistite ešte pred odchodom za prácou do EÚ

Sociálna poisťovňa odporúča zamestnancom a živnostníkom (SZČO), aby sa pred odchodom za prácou do krajín EÚ (vrátane Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) informovali o svojich právach a povinnostiach v oblasti sociálneho zabezpečenia v konkrétnom štáte, kam odchádzajú pracovať. celý text

ostatné | 27. 6. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
#

Nájde si nový domov ?

Hľadá sa dobrá duša, ktorá sa stane majiteľom niektorého zo psíkov...nájde si nový domov?...psi sú v kotercoch v areáli technických služieb...ak by bol záujem, treba volať alebo zájsť do Technických služieb mesta Galanta...ĎAKUJEME...ak by sa predsa len niekto našiel... celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor:

Ako postupovať v prípade ochorenia alebo úrazu v zahraničí?

V prípade náhleho ochorenia alebo úrazu, ktorý utrpel poistenec Sociálnej poisťovne v cudzine, platia pre uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá je podmienkou na priznanie nemocenského, osobitné pravidlá. V takom prípade môže poistenec postupovať dvomi spôsobmi: celý text

ostatné | 20. 6. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Odstávka elektrickej energie

Odstávka elektrickej energie Matúškovská cesta, dňa 18062017 celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor:

Stránkové hodiny v Pokladnici MsÚ

Stránkové hodiny v Pokladnici MsÚ celý text

ostatné | 13. 6. 2017 | Autor: Peter ELiáš

Sociálna poisťovňa oznámi živnostníkom výšku ich poistenia v termíne do 21. júla 2017

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nemajú dôvod urgovať Sociálnu poisťovňu za nedoručenie informácie o vzniku povinnosti platiť poistné a o výške poistného od 1. júla 2017. celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Ak invalidný dôchodca splní nárok na starobný dôchodok a požiada oň, bude dostávať výhodnejšiu penziu

Sociálna poisťovňa upozorňuje invalidných dôchodcov, že ak dovŕšia dôchodkový vek (v súčasnosti je to 62 rokov a 76 dní), môžu požiadať o starobný dôchodok. celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Oznam o stránkových hodinách

Oznam o stránkových hodinách 06.06.2017 od 7:00 - do 12:30hod. celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor:

Študentkám nárok na materské automaticky nevzniká

Sociálna poisťovňa informuje študentky, že ak otehotnejú počas štúdia na strednej alebo vysokej škole, nárok na dávku materské im automaticky nevzniká. celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia, pred vyslaním zamestnanca do zahraničia nezabudnite na formulár PD A1

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, aby dbali na správne vybavovanie dokumentov potrebných pri vyslaní svojho zamestnanca na vykonávanie práce v inej krajine Európskej únie vrátane Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Matky, pozor - aj keď plánujete rodiť v inej krajine EÚ, doklad o narodení dieťaťa doručte SP čo najskôr

Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce mamičky, ktoré sa chystajú porodiť dieťa napr. v Rakúsku (alebo v inom členskom štáte Európskej únie), ale nárok na materské si plánujú uplatniť, resp. si uplatnili na Slovensku, aby čo najskôr po pôrode doručili Sociálnej poisťovni doklad o narodení dieťaťa. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu

Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2017. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Noví zamestnávatelia odovzdávajú Registračný list zamestnávateľa v papierovej podobe

Ak sa fyzická alebo právnická osoba stane zamestnávateľom, je jej povinnosťou prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou, a to do ôsmich dní odo dňa, kedy zamestnala prvého zamestnanca. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Nezamestnaní, pozor: Pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je rozhodujúci termín prihlásenia sa na úrade práce

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí prišli o prácu, že pri dávke v nezamestnanosti nerozhoduje spôsob a ani dátum ukončenia pracovného pomeru, ale rozhodujúci je dátum zaradenia do evidencie úradu práce. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
TsMG

ADOPTUJTE SI PSA

Hľadá sa starý majiteľ, prípadne dobrá duša, ktorá sa stane majiteľom novým...psi sú v kotercoch v areáli technických služieb.Vďaka zdieľaniam tejto správy si majiteľ svojho psíka našiel. celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:

Ak dlhujete na poistnom, môžete požiadať pobočku o splátkový kalendár

Sociálna poisťovňa upozorňuje platiteľov poistného – dlžníkov, že o schválení žiadosti o splátkový kalendár na postupné splatenie dlhu na poistnom rozhodujú jej pobočky. Splátkový kalendár Sociálna poisťovňa môže, ale nemusí dlžníkovi povoliť. celý text

ostatné | 19. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
prvá
z 5
posledná