Navigácia

Obsah

Šport

Oznamy v oblasti športu

Správy

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť "VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta na podporu všeobecne prospešných činností Mesto Galanta (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na financovanie projektov podporujúcich oblasť „VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“.
celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Ing. Tibor Drozd

Koncepcia rozvoja športu v meste Galanta

Mestské zastupiteľstvo v Galante na svojom zasadnutí 11.06.2020 schválilo uznesením č. 278-Z/2020 KONCEPCIU ROZVOJA ŠPORTU V MESTE GALANTA NA ROKY 2020 - 2024. celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť "VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY"

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta na podporu všeobecne prospešných činností Mesto Galanta (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na financovanie projektov podporujúcich oblasť „VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“.
celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Ing. Tibor Drozd

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie „Športovec roka Mesta Galanta za rok 2019“

Mesto Galanta každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi. Za týmto účelom mesto Galanta vyzýva širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení pre nasledujúce kategórie:

a) Športovec roka vek do 18 rokov.
b) Športovec roka vek nad 18 rokov.
c) Športový kolektív roka.
d) Tréner roka.

Z predložených návrhov následne Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyberie ocenených na základe dosiahnutých športových výsledkov a predloží návrh na schválenie MsZ.


Návrhy na športovca roka je potrebné zaslať na vyplnenom formulári na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie 940/1 924 18 Galanta s označením „Návrh na ocenenie Športovec roka 2019“. Návrhy je tiež možné doručiť osobne do podateľne mestského úradu. Pre zaradenie návrhov do procesu posudzovania je rozhodujúci termín prijatia na podateľni, najneskôr 17.01.2020.
celý text

ostatné | 27. 12. 2019 | Autor: Ing. Tibor Drozd

Výzva na predkladanie návrhov "Športovec roka Mesta Galanta za rok 2018

Mesto Galanta každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi. Za týmto účelom mesto Galanta vyzýva širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení pre nasledujúce kategórie:

a) Športovec roka vek do 18 rokov.
b) Športovec roka vek nad 18 rokov.
c) Športový kolektív roka.
d) Tréner roka.

celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor:

Výzva č.1 na rok 2019 - "Rozvoj športu a telesnej kultúry"

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY" celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Ing. Tibor Drozd

Výzva č. 1 na rok 2018 - oblasť športu

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU" celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor: Kristína Forrová

Výzva č. 1/3 na rok 2017 - oblasť športu

Uverejňujeme Výzvu č. 1/3 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU"

Žiadosť v prílohe.
celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor: Kristína Forrová

Výzva č. 1 /2 na rok 2017 - oblasť športu

Opätovne uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU" celý text

ostatné | 9. 5. 2017 | Autor: Kristína Forrová

Dotácie športovým klubom, občianskym združeniam v oblasti športu na rok 2017

MsZ v zmysle uznesenia č. 432-2/2017 zo dňa 07.02.2017 schválilo rozčlenenie čiastky na príspevky športovým klubom na území mesta (viď. príloha). Príloha: uznesenie. celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Povinnosť pre organizátorov verejných športových podujatí oznámiť obci zámer zorganizovať podujatie

V zmysle zákona č.479/2007 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov je každý usporiadateľ uvedeného podujatia povinný oznámiť takýto zámer obci, na území ktorej sa má podujatie konať. celý text

ostatné | 10. 9. 2014 | Autor: Helena Mészarosová