Navigácia

Obsah

Chce to odvahu, priatelia!

Typ: ostatné

Na ostatnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Galante, pri prerokovaní bodu Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Galanta č. 1/2016, ktorým sa doplnili ustanovenia VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, som sa vyjadril, že členovia legislatívno-právnej komisie, ktorí boli prítomní na komisii dňa 22. januára 2018 nemali dosť odvahy, aby odporučili mestskému zastupiteľstvu jeho zrušenie. Všetci členovia komisie sa zdržali hlasovania s vedomím, že Krajský súd v Trnave jednoznačne konštatoval porušenie zákona a opakovane zrušil predchádzajúce dve uznesenia Mestského zastupiteľstva v Galante v rovnakej veci.

Je to pre mňa nemilá skúsenosť, aby komisia ktorá má v názve legislatívno-právna, a má byť garantom zákonnosti VZN predkladaných mestskému zastupiteľstvu, sa pri hlasovaní schovala za alibistický názor „zdržal sa hlasovania“. Koho stanovisko má prevážiť nad odborným právnym názorom? Odpoveď sa ponúka sama – stanoviskom väčšiny v mestskom zastupiteľstve, ktorej alibistický názor komisie vyhovuje!

 

Okrem zákonných dôvodov na zrušenie VZN som poukázal aj na ustanovenia, ktoré spôsobujú nevykonateľnosť nariadenia vo vzťahu k obchodným spoločnostiam, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Mestské zastupiteľstvo v Galante si totiž vyhradilo právo rozhodovať ako valné zhromaždenie v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s Nitra a v spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. so sídlom v Bratislave. Kto sa iba trochu orientuje v obchodnom práve, tomu je jasné, že ide o zjavný nezmysel. V oboch spoločnostiach je mesto Galanta akcionárom a spoje akcionárske práva vykonáva v súlade so zákonom, prostredníctvom primátora mesta alebo ním splnomocnenej osoby na valných zhromaždeniach spoločností. Celkom bola odignorovaná skutočnosť, že nariadenia mesta Galanta možno vykonať iba na území mesta Galanta, nie v Nitre alebo v Bratislave. Bol som konfrontovaný otázkou, či VZN, ktoré schváli Mestské zastupiteľstvo v Galante sú platné. Odpoveď znie áno. Sú platné a po zverejnení na úradnej tabuli mesta nadobudnú účinnosť. Tieto atribúty platnosti a účinnosti má aj inkriminované VZN mesta. Predpokladal som, že netreba vysokú školu na posúdenie nezákonnosti a súčasne nevykonateľnosti zmätočných ustanovení VZN. Mýlil som sa. Po rekapitulácii všetkých hlasovaní väčšina poslancov mestského zastupiteľstva päť krát vedome hlasovala za ponechanie nezákonného a zmätočného VZN v platnosti.

 

Aké sú dôvody alibistického postoja odbornej komisie a konania mestského zastupiteľstva vo vzťahu k obchodným spoločnostiam mesta (Bysprav, Galandia)? Skúsme hľadať odpoveď.

 

  1. Väčšina v mestskom zastupiteľstve si vyhradila právo byť valným zhromaždením mestských obchodných spoločností.

  2. V tomto volebnom období si väčšina v mestskom zastupiteľstve zaumienila, že konateľmi v obchodných spoločnostiach mesta môžu byť iba poslanci mestského zastupiteľstva.

  3. Do dozorných rád mestských obchodných spoločností bola väčšina v mestskom zastupiteľstve ochotná schváliť iba poslancov a členov neposlancov sa pokúšala z dozorných rád vypudiť.

 

V praktickom živote tento stav spôsobuje, že poslanec – konateľ spoločnosti je považovaný za „člena valného zhromaždenia“ ním riadnej spoločnosti aj s právom hlasovať na valnom zhromaždení. Jeho kolegovia v zastupiteľstve väčšinou hlasov rozhodujú o zásadných veciach spoločnosti. Kolega poslanec - člen dozornej rady, namiesto toho, aby kontroloval konateľa – poslanca vo veciach obchodného vedenia spoločnosti, mu schvaľuje jeho konanie ako člen dozornej rady a aj ako člen valného zhromaždenia. Kruh sa uzatvoril. Tieto vzťahy vo vnútri našej samosprávy nie sú zdravé, sú popierané princípy bŕzd a protiváh pri riadení a kontrole obchodných spoločností.

 

Primátor Peter Paška sa vzoprel týmto praktikám a v spore s mestským zastupiteľstvom bol úspešný. Vychádzajúc z uznesení Krajského súdu v Trnave o zrušení nezákonných uznesení mestského zastupiteľstva som predložil poslancom návrh na dobrovoľné zrušenie VZN mesta č. 1/2016. Neuspel som, pretože väčšina nenašla odvahu napraviť svoje vlastné chyby. Znovu má rozhodnúť súd.

 

Možno sa čitateľom zdá, že mám problém s fungovaním zastupiteľskej demokracie a vládou väčšiny v mestskom zastupiteľstve. Nie je tomu tak. Problémom zastupiteľskej demokracie však môže byť, že zástupcovia „hlasu ľudu“ nereprezentujú „hlas ľudu“ ale hľadia na vlastné záujmy alebo záujmových skupín v pozadí. V tomto prípade sa demokracia stáva oligarchiou – vládou malej skupiny ľudí. Tento stav v mestských obchodných spoločnostiach nie je zdravý ani žiaduci. Nefungujúce princípy bŕzd a protiváh v riadení a kontrole spoločností môžu byť veľkým pokušením. Takže chce to odvahu pomenovať veci pravým menom a pokúsiť sa o nápravu.

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Psota

prednosta MsÚ v Galante

 

 

 


 


Vytvorené: 28. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 2. 2018 18:49
Autor: