Vitajte na oficiálnych stránkach mesta Galanta. Dnes je Pondelok, 5. december 2016, oslavuje Oto.

Materská škola - Óvoda Sídl. Sever,s alokovanou triedou Hodská

Materská škola - Óvoda
Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta
s alokovanou triedou Hodská č.1237
Tel: 031/7822182
Email: mssever@centrum.sk
Web: mssever.stranka.info
Riaditeľ: Elena Šemetková
Počet tried:5+1
Počet detí:117+19
Počet pedagogických zamestnancov:12
Počet ostatných zamestnancov:10

 

Vo výchovno-vzdelávacej práci vychádzame zo základného dokumentu platného pre materské školy, a to z Programu výchovy a vzdelávania so zameraním na zlepšovanie kvality a života detí tým, že napomáha rozvíjaniu osobnosti dieťaťa. Na dosiahnutie tohto cieľa uplatňujeme moderné aktivizujúce metódy, prostredníctvom ktorých sa rovnocenne a vyvážene rozvíjajú všetky stránky osobnosti dieťaťa. Pri svojej pedagogickej práci uplatňujeme aj metodiku „Zdravá materská škola“ a prvky metodiky „Krok za krokom“. Obe tieto metodiky sú zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa, kladú dôraz na individuálny a humanistický prístup vo výchovno- vzdelávacom procese, kde je hlavným vzdelávacím prostriedkom je hra.

Naša materská škola v roku 1998 obdržala certifikát školy podporujúcej zdravie. V projekte ŠPZ plníme 4 dlhodobé ciele:

   1. Zlepšiť zdravotný stav detí. (prevencia plochých nôh, nesprávneho držania tela, prvkami jogy sa deti učia relaxovať, správne dýchať...cvičenie na fit-loptách)
   2. Zavádzanie nových foriem práce. (učebňa Lego – Dacta, hra na zobcovej flaute, dopravné ihrisko)
   3. Environmentálna výchova. (poznávanie a ochrana prírody, aktivity ku Dňu Zeme, „zachráň strom“- zber papiera)
   4. Zdravá výživa. (pitný režim, ovocné košíčky – nahradiť sladkosti ovocím)

Mottom našej školy je výrok „ Deti sa učia tomu v čom žijú“, teda ak dieťa žije v láske , naučí sa mať rado, ak žije v istote, naučí sa dôverovať... Preto sa v našej materskej škole usilujeme o to, aby sa deti v našej MŠ cítili bezpečne, vytvárame im príjemné a tvorivé prostredie. Deti učíme k vzájomnému rešpektu a tolerancie, upevňujeme zdravé sebavedomie.

Deti v našej MŠ majú možnosť rozvíjať sa aj v rôznych krúžkoch pod vedením odborných pracovníkov. (výtvarný, tanečný, hra na zobcovú flautu, ...)

Pohyb je najprirodzenejší prejav dieťaťa, preto sa snažíme pre pohyb detí v súčasnosti vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky. (úprava školského dvora o zaujímavé záhradné náradie, cvičíme na fit – loptách, zaraďujeme do pohybových aktivít prvky jogy vhodné pre deti....) Pre predškolákov v meste Galanta už po 9 krát sme 9.6.2005 organizovali v spolupráci s Gymnáziom v GA „Detskú športovú olympiádu“.

Základnou úlohou predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu, preto sa snažíme pri výchove detí spolupracovať s rodičmi, rešpektovať ich, a pomáhať im pri riešení problémov. Privítali by sme aj intenzívnejšiu spoluprácu s rodičmi a spoločnými aktivitami prispieť k optimálnemu vzťahu dieťa, rodič, učiteľ.