Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.813, kú Galanta

Typ: ostatné
Dňa 05.02.2018, spoločnosť Reszenergy, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc. č. 813, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

 

            Mesto Galanta ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o ochrane prírody) v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 05.02.2018 začalo správne konanie na výrub drevín – 2 ks Tuja, rastúcich na pozemku parc.č.813, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta (ul. Šafárikova), vo vlastníctve žiadateľa. Žiadosť podala spoločnosť Reszenergy, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 27, 831 04  Bratislava, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

            Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu, byť účastníkom konania, v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody, je potrebné doručiť správnemu orgánu, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mestský úrad Galanta, oddelenie rozvoja mesta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta, príp. email miriam.lassuova@galanta.sk.

Vyvesené: 09.02.2018


Vytvorené: 9. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 2. 2018 13:56
Autor: Ing. Miriam Laššuová