Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.5084/35, kú Galanta

Typ: ostatné
Dňa 11.01.2018 požiadal Štefan Kováč, bytom Krásna 1082/29, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Topoľ 1 ks, ktorý rastie na pozemku registra C KN parc.č.5084/35, druh pozemku zast. pl., kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Esterházyovcov), vo vlastníctve žiadateľa.

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

 

            Mesto Galanta ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o ochrane prírody) v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 11.01.2018 začalo správne konanie na výrub dreviny – 1 ks Topoľa (Populus), rastúceho v priemyselnom areáli, pred poľnohospodárskou bodovou súp.č. 711 (ul. Esterházyovcov), na pozemku parc.č.5084/35, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve žiadateľa. Žiadosť podal Štefan Kováč, bytom Krásna 1082/29, 924 01 Galanta, z dôvodu, že strom svojim rastom narúša statiku budovy a pri silnom vetre znečisťuje okolie.

            Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu, byť účastníkom konania, v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody, je potrebné doručiť správnemu orgánu, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mestský úrad Galanta, oddelenie rozvoja mesta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta, príp. email miriam.lassuova@galanta.sk.

Vyvesené: 12.01.2018


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2018 13:53
Autor: Ing. Miriam Laššuová