Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.6005/1, 6280/1, kú Galanta

Mesto Sládkovičovo oznamuje, že dňa 15.01.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 62 ks drevín a 96 m2 porastov krov, ktoré rastú na verejnom priestranstve, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta. Predmetné dreviny, sú určené na výrub v rámci rekonštrukcie parku "Park Javorinka". celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1663/9, 1655/1, 1655/4, 1655/45, 1664/8, kú Galanta

Mesto Sládkovičovo oznamuje, že dňa 15.01.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 23 ks drevín a 101 m2 porastov stromov a krov, ktoré rastú na verejnom priestranstve, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta. Predmetné dreviny, sú určené na výrub v rámci projektu "Rekonštrukcia a výstavba parkovacích miest v lokalite Galanta, Námestie detí" - Návrh sadovníckych úprav. celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.5084/35, kú Galanta

Dňa 11.01.2018 požiadal Štefan Kováč, bytom Krásna 1082/29, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Topoľ 1 ks, ktorý rastie na pozemku registra C KN parc.č.5084/35, druh pozemku zast. pl., kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Esterházyovcov), vo vlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 12. 1. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová