Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1064, kú Galanta

Dňa 17.10.2017 požiadali Rozália Hanusová, bytom Vodárenská 337/14, 924 01 Galanta a spoluvlastníci byt. domu súp.č.337/14, o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.1064, kat. územie Galanta, vo vlastníctve žiadateľov, z dôvodu, že korene poškodzujú prístupovú cestu k byt. domu, stromy sú prerastené, presahujú oplotenie. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Ing. Miriam Laššuová