Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1079, ku Galanta

Dňa 03.07.2017 požiadal Rudolf Valášek, bytom Vodárenská 327/1, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny, ktorá na pozemku registra C KN parc.č.1079, kat. územie Galanta, vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu vychýlenia dreviny nad susedný pozemok a porušenia koreňov. celý text

ostatné | 5. 9. 2017 | Autor: Ing. Miriam Laššuová