Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Zápis do MŠ v školskom roku 2018/2019

Typ: ostatné
Zápis MŠZápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta sa uskutoční v dňoch 2.-4. mája 2018.

Na základe dohody mesta Galanta s riaditeľmi materských škôl v zriaďovateľkej pôsobnosti mesta Galanta sa zápis uskutoční 2. - 4. mája 2018.

 

O prijímaní a pobyte detí v MŠ sa bližšie dočítate v:

  • § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole,
  • § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • § 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež,

 

Zoznam materských škôl:

 

1. Materská škola, Štvrť SNP, 924 00 Galanta s alokovanou triedou na Ul. Úzka 720/4

Web: http://www.mssnpgalanta.stranka.info/

2. Materská škola – Óvoda, Česká 1453, 924 01 Galanta, s elokovanou triedou v Hodoch č.1237

       Web: http://www.mssever.stranka.info/

3. Materská škola s VJM, Nová doba 922/11, 924 00 Galanta

       Web: https://galantaifecskek1.webnode.sk/

4. Materská škola, Clementisove sady 902/3, 924 00 Galanta

       Web: https://msclementisovesady-sk.webnode.sk/

5. Materská škola Nová doba, Nová doba 923/12, 924 00 Galanta

                  Web: https://msnovadobaslovenska.webnode.sk/

 

 


Príloha

Vytvorené: 12. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2018 14:14
Autor: