Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl na území mesta Galanta pre šk. rok 2018/2019

Typ: ostatné
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl na území mesta Galanta pre šk. rok 2018/2019 1Oznamujeme Vám, že zápis do 1.ročníka základných škôl na území mesta Galanta sa uskutoční v dňoch 12.04.2018 a 13.04.2018 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Oznamujeme Vám, že zápis detí do 1. ročníka základných škôl na území mesta Galanta sa uskutoční v dňoch 12. – 13. apríla 2018 v čase od 8.00 hod.  do 18.00 hod.

Zoznam základných škôl:

1. Základná škola, Štvrť SNP 1415/49, 92401 Galanta

 https://zssnpga.edupage.org/

2. Základná škola, Štefánikova ulica 745/1, 924 01 Galanta

http://www.zsstefanikga.edu.sk/

3. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454, 924 00 Galanta

http://www.zsdusikaga.edu.sk/

4. Základná škola Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Alapiskola, Švermova 8, 924 00 Galanta

https://kodaly.edupage.org/

Legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
  • všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č.2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

V súlade s uvedenou legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.


Vytvorené: 6. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2018 13:41
Autor: