Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 základných škôl a materských škôl na území mesta Galanta

Typ: ostatné
ZápisZápis detí do 1. ročníka základných škôl na území mesta Galanta sa uskutoční v dňoch 20. - 21. apríla v čase od 8.00 hod - 18.00 hod.
Zápis do materských škôl ba území mesta sa uskutoční v dňoch 15. - 19. mája 2017.

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 základných škôl a materských škôl na území mesta  Galanta  

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Oznamujeme Vám, že zápis detí do 1. ročníka základných škôl na území mesta Galanta sa uskutoční v dňoch 20. – 21. apríla 2017 v čase od 8,00 hod – 18,00 hod.

Zoznam základných škôl:

 1. Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 92401 Galanta

      Web:  http://zssnpga.edupage.org/2

   2. Základná škola, Štefánikova ulica 745/1, 924 01 Galanta

      Web:  http://www.zsstefanikga.edu.sk/

   3. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454, 924 00 Galanta

       Web:  : www.zsdusikaga.edu.sk

   4. Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, 924 00 Galanta

      Web:  www.kodaly.edupage.sk

Legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
 • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
 • všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č.2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

V súlade s uvedenou legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

 

Zápis do materskej školy

Zápis detí do materských škôl na území mesta Galanta sa uskutoční v dňoch 15. – 19. mája 2017

 

O prijímaní a pobyte detí v MŠ sa bližšie dočítate v:

 • § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a                     o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole,
 • § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • § 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež,

 

 

Zoznam materských škôl:

 

 1. Materská škola, Sídl. SNP, 924 00 Galanta s alokovanou triedou na Ul. Úzka 720/4

Web: http://www.mssnpgalanta.stranka.info/

 1. Materská škola – Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta, s alokovanou triedou Hodská č. 1237

Web:  http://mssever.stranka.info/

 1. Materská škola s VJM, Sídl. Nová doba 922/11, 924 00 Galanta

Tel: 031/780 23 67

Web: http://www.galantaifecskek1.webnode.sk/

 1. Materská škola, Sídl. Clementisove sady 902/3, 924 00 Galanta

Web: www.msclementisovesady.com

 1. Materská škola Nová doba, Sídl. Nová doba 923/12, 924 00 Galanta

Web: http://msnovadobaslovenska.webnode.sk/

 


Príloha

Vytvorené: 14. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 4. 2017 16:00
Autor: Mgr. Juraj Bottka