Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Metodické správy a oznamy

Správy

Separovaný odpad

Separovaný zber v Galante

V živote človeka snáť neexistuje činnosť, pri kotrej by nevznikli žiadne odpady. Spribúdajúcim počtom ľudí, rozvojom technológií a výrobou spotrebného tovaru, ale aj zmenou konzumného spôsobu života,... celý text

ostatné | 27. 10. 2016 | Autor: Mgr. Juraj Bottka

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník. celý text

ostatné | 20. 9. 2016 | Autor: Mgr. Juraj Bottka
drogam_povedz_nie_2016_-_webobr.

Drogám povedz nie !

Dňa 22.06.2016 sa v priestoroch Galantského osvetového strediska uskutočnil 16. ročník celomestského podujatia zameraného na propagáciu zdravého spôsobu života a primárnu prevenciu detí. celý text

ostatné | 24. 6. 2016 | Autor: Mgr. Juraj Bottka
#

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - 12. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

Mestá Galanta a Győr dlhoročne rozvíjajú vzájomnú spoluprácu v oblasti prevencie drogových závislostí. Úspešné podujatia, konferencie, výtvarné súťaže a putovné výstavy prispievajú k aktívnej výmene skúseností. celý text

ostatné | 23. 6. 2016 | Autor: Mgr. Juraj Bottka
#

Prednáška CO v MŠ na Sídl. SNP v Galante

Dňa 7.04.2016 sa v materskej škole na Sídlisku SNP uskutočnila prednáška o civilnej ochrane pod záštitou Mgr. Julky Gálovej prednostky Okresného úradu v Galante, celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor: Mgr. Juraj Bottka
Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2011/2012

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl s prílohami. celý text

ostatné | 1. 10. 2012 | Autor: Mgr. Alica Orbánová
Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 2010/2011

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno vzdelávacej činnosti. celý text

ostatné | 12. 12. 2011 | Autor: Mgr. Alica Orbánová
pobyt dieťaťa v materskej škole

Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Podľa § 28 ods. 8. písm. a) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta Galanta č.49/2009 príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. V prílohe sa nachádza žiadosť. celý text

ostatné | 14. 1. 2010 | Autor: Mgr. Alica Orbánová