Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Metodické správy a oznamy

Správy

OZNAM riaditeľstva MŠ s VJM - Óvoda, Nová doba 922/11

Riaditeľstvo MŠ s VJM - Óvoda, Nová doba Vám oznamuje, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti..... celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor:

OZNAM riaditeľstva ZŠ Z. Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Alapiskola

Oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokej chorobnosti... celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor:

OZNAM riaditeľstva ZŠ, Štvrť SNP - opatrenia z dôvodu zvýšenej chorobnosti

Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti bude na ZŠ SNP v Galante dňom: 19.2.2018 skrátené vyučovanie tak, že sa budú odúčať všetky hodiny /okrem popoludňajších/ v skrátenom 30 minútovom režime. Školská jedáleň bude v prevádzke, ŠKD tiež - do 16.00 hodiny. Opatrenie bude realizované do odvolania.
celý text

ostatné | 16. 2. 2018 | Autor:

OZNAM riaditeľstva ZŠ, Štvrť SNP - opatrenia z dôvodu zvýšenej chorobnosti

Riaditeľstvo ZŠ, Štvrť SNP oznamuje, že z dôvodu... celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor:
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl na území mesta Galanta pre šk. rok 2018/2019 1

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl na území mesta Galanta pre šk. rok 2018/2019

Oznamujeme Vám, že zápis do 1.ročníka základných škôl na území mesta Galanta sa uskutoční v dňoch 12.04.2018 a 13.04.2018 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor:
14. ročník súťaže - SEPAROVANÝ ZBER V GALANTE 1

14. ročník súťaže - SEPAROVANÝ ZBER V GALANTE

Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, znižujeme spotrebu ropy a šetríme prírodné zdroje. celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor:

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť: „Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo“

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť: „Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo“ celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017 1

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017 celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník. celý text

ostatné | 20. 9. 2016 | Autor: Mgr. Juraj Bottka
drogam_povedz_nie_2016_-_webobr.

Drogám povedz nie !

Dňa 22.06.2016 sa v priestoroch Galantského osvetového strediska uskutočnil 16. ročník celomestského podujatia zameraného na propagáciu zdravého spôsobu života a primárnu prevenciu detí. celý text

ostatné | 24. 6. 2016 | Autor: Mgr. Juraj Bottka
#

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - 12. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

Mestá Galanta a Győr dlhoročne rozvíjajú vzájomnú spoluprácu v oblasti prevencie drogových závislostí. Úspešné podujatia, konferencie, výtvarné súťaže a putovné výstavy prispievajú k aktívnej výmene skúseností. celý text

ostatné | 23. 6. 2016 | Autor: Mgr. Juraj Bottka
#

Prednáška CO v MŠ na Sídl. SNP v Galante

Dňa 7.04.2016 sa v materskej škole na Sídlisku SNP uskutočnila prednáška o civilnej ochrane pod záštitou Mgr. Julky Gálovej prednostky Okresného úradu v Galante, celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor: Mgr. Juraj Bottka
Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2011/2012

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl s prílohami. celý text

ostatné | 1. 10. 2012 | Autor: Mgr. Alica Orbánová
Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 2010/2011

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno vzdelávacej činnosti. celý text

ostatné | 12. 12. 2011 | Autor: Mgr. Alica Orbánová
pobyt dieťaťa v materskej škole

Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Podľa § 28 ods. 8. písm. a) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta Galanta č.49/2009 príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. V prílohe sa nachádza žiadosť. celý text

ostatné | 14. 1. 2010 | Autor: Mgr. Alica Orbánová