Navigácia

Obsah

Oznamy v oblasti odpadového hospodárstva

Správy

Označovanie zberných nádob na komunálny odpad 1

Označovanie zberných nádob na komunálny odpad

Dňa 01.01.2018 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta číslo 24/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta. §21a VZN č. 24/2017 rieši označovanie pridelených 120 l zberných nádob nálepkou na príslušné obdobie. celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV 1

Zber vianočných stromčekov

Oznamujeme Vám, že Technické služby mesta Galanta zabezpečia zber a odvoz vianočných stromčekov aj počas tohtoročnej zimy. Odvoz stromčekov už prebieha a bude zabezpečený do 28. 02. 2018. celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2018

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti "Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek KO na rok 2018". celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Rozšírenie prevádzkových hodín zberného dvora od nového roku 2017 a úprava sadzby poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na zbernom dvore .

I. TsMG oznamujú verejnosti, že od nového roku 2017 bude zberný dvor otvorený 5 dní v týždni a to nasledovne: celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Galanta.

Spôsob zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu
Na území mesta Galanta je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu z domácností podľa Harmonogramu zberu- rajonizácie (tvorí prílohu č.1) nasledovne v intervale 1-krát týždenne v zástavbe s individuálnou bytovou výstavbou a v intervale 2-krát týždenne v zástavbe s hromadnou bytovou výstavbou. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Zmena v platení za množstvový zber drobného stavebného odpadu

Vážení občania!
Odo dňa 25. 06. 2016 sa poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov platí pri odovzdaní priamo v hotovosti na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta v prevádzkovom čase. celý text

ostatné | 23. 6. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu z domácností- rajonizácia

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti harmonogram vývozu komunálneho odpadu - rajonizácia platná od 11.04.2016. celý text

ostatné | 10. 4. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
#

ÚSPEŠNÝ PROJEKT - Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta

PROJEKT – Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta
Realizácia projektu zahŕňala výstavbu haly na doseparovanie komunálneho odpadu vrátane modernej technológie triediacej linky s dopravníkmi a kontinuálnym lisom, zberového vozidla a nákladného vozidla so špeciálnou nadstavbou na prepravu veľkokapacitných kontajnerov. celý text

ostatné | 2. 6. 2015 | Autor: Ing. Zuzana Kopasova
Zber použitého oblečenia na území mesta 1

Zber použitého oblečenia na území mesta

Mesto Galanta v spolupráci s .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. začína od 1. júna 2012 prostredníctvom Technických služieb mesta Galanta vykonávať zber použitého oblečenia na zbernom dvore TsMG, ul. Kpt. Nálepku 1494, Galanta v špeciálnych kontajnéroch. celý text

ostatné | 21. 5. 2012 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová