Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo

 

logoVýkon činností na úseku odpadového hospodárstva pre mesto Galanta realizuje príspevková organizácia mesta Galanta – Technické služby mesta Galanta na základe zriaďovacej listiny .Vychádzajúc zo zriaďovacej listiny sa každoročne uzatvárajú zásady na poskytnutie príspevku na vykonávanie zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta. TSMG prevádzkujú nad rámec výkonov vývozu odpadov aj zberný dvor. Rovnako TSMG prevádzkujú aj kompostáreň biologicko -rozložiteľného odpadu, ktorá bola postavená z prostriedkov Európskej únie.

 

 

Prehľad produkcie odpadov v meste Galanta podľa hlásení posielaných na Štatistický úrad SR za jednotlivé roky:

Zložka

Rok 2009 

(ton)

Rok 2010 

(ton)

Rok 2011 

(ton)

Rok 2012 

(ton)

Rok 2013

(ton)

Rok 2014

(ton)

Rok 2015

(ton)

Rok 2016

(ton)

Papier a lepenka

155,73

118,91

123,66

69,46

150,18

60,89

187,36

116,45

Oleje

0,63

0,45

-

-

0,45

-

2,475

0,67

Zmesi betónu a tehál

884,38

1 001,80

1 136,22

823,52

343,58

134,32

257,72

427,73

Kovy a kovové obaly

7,32

3,46

1,06

4,32

5,59

9,49

9,93

13,94

Sklo

78,85

111,07

132,14

99,18

77,43

68,16

70,46

87,21

Biol. rozložiteľný odpad

750,00

800,00

807,38

811,50

971,38

908,82

458,77

594,47

Objemový odpad

980,70

1 277,76

1 424,20

1 127,72

1 060,16

1344,87

1258,06

1278,86

Plasty, PET fľaše

38,47

41,15

41,40

56,02

43,92

43,36

44,07

43,22

Tetra-pack

2,05

2,00

-

-

-

5,6

2,16

-

Použité pneumatiky

11,04

-

-

-

-

-

-

-

Akumulátory, batérie

4,10

0,10

-

3,19

1,58

1,02

9,67

2,64

Chladničky, televízory

61,91

21,13

13,57

9,66

4,85

4,51

18,215

0,79

Žiarovky, žiarivky

0,85

0,28

0,00

0,49

0,35

0,18

0,1

-

Zmesový kom. odpad

4 966,93

4 888,80

4 897,96

4 645,68

4 674,01

4927,50

4892,94

5079,34

Odpad z čistenia ulíc

450,00

480,00

420,00

380,00

300,00

200,00

60,65

-

Textil

-

-

-

2,00

2,66

1,63

1,18

-

Odpady obsahujúce ortuť

-

-

-

-

0,01

-

-

-

Spolu:

8 392,96

8 746,91

8 997,59

8 032,74

7636,15

7712,72

7273,76

7645,3