Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 15122017

VZN č. 24/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta (mení a dopĺňa VZN č. 6/2016)

Vyvesené: 15. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť