Navigácia

Obsah

VZN


VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č.011/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady06.03.2017
VZN č.013/2016 o podmienkach určovania a vyberania daní z nehnuteľností06.03.2017
VZN č.014/2016 o podmienkach určovania a vyberania ostatných miestnych daní06.03.2017
VZN mesta Galanta č.9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 68/2001 o verejných uznaniach15.12.2016
VZN č.008/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta.18.10.2016
VZN č.007/2016 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta.20.07.2016
VZN č.006/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta.15.06.2016
VZN č.005/2016 ktorým sa mení a dopľňa VZN mesta Galanta č. 37/2008 o čistote mesta, ochrane životného prostredia a verejnom poriadku.05.05.2016
VZN č.001/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN mesta Galanta č. 52/2010, VZN mesta Galanta č. 8/2012, VZN mesta Galanta č. 17/2013 a VZN mesta Galanta č. 22/201319.04.2016
VZN č.002/2016 ktorým sa mení VZN č. 38/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky19.04.2016
VZN č.003/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 2/2007, VZN mesta Galanta č. 21/2008 a VZN mesta Galanta č. 46/200919.04.2016
VZN č.004/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady19.04.2016
VZN č.007/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 13/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku ya komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN mesta Galanta č. 19/2013 a VZN mesta Galanta05.01.2016
VZN č.008/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa alebo žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta na rok 2016.05.01.2016
VZN č.009/2015 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.07.12.2015
VZN č.010/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Galanta07.12.2015
VZN č.006/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Galanta a Pátria - Domov dôchodcov v Galante.21.10.2015
VZN č.005/2015 trhový poriadok pre príležitostný trh - Galantské trhy.07.07.2015
VZN č.004/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov03.07.2015
VZN č.003/2015 o určení názvu ulíc23.03.2015
VZN č.002/2015 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce - mesta Galanta.02.03.2015
VZN č.001/2015 o určení výšky a ostatných niektorých podmienkach dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa centra voľného času so sídlom na území mesta Galanta na rok 2015.12.02.2015
VZN č.027/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 13/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 19/201302.01.2015
VZN č.028/2014 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská mesta Galanta02.01.2015
VZN č.029/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.36/2008, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na verejných priestranstvách v znení VZN mesta Galanta č. 2/201102.01.2015
VZN č.024/2014 podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Galanta.18.07.2014
VZN č.025/2014 ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh - Galantské trhy.18.07.2014
VZN č.026/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.43/2009, 50/2009, 51/2010, 4/2011, 14/2012 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Galanta a Domovom dôchodcov - Patria v Galante.18.07.2014
VZN č.023/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.1/2011, v znení VZN mesta Galanta č.7/2012 a č. 15/2013, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN mesta.19.12.2013
VZN č.021/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta na rok 201426.11.2013
VZN č.022/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č.52/2010, VZN č. 8/2012 a VZN č.17/201326.11.2013
VZN č.019/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 13/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady22.11.2013
VZN č.020/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta.22.11.2013
VZN č.018/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta.14.11.2013
VZN č.017/2013 ktorým sa dopĺňa VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN mesta Galanta č. 52/2010 a VZN mesta Galanta č. 8/2012.02.07.2013
VZN č.016/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 9/2012 o poskytovaní peňažných príspevkov sociálne odkázaným obyvateľom mesta.01.06.2013
VZN č.015/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.1/2011, v znení VZN mesta Galanta č.7/2012, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN mesta.04.03.2013
VZN č.012/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.97/2005 o odpadoch v znení VZN č. 111/2005, 116/2006, 7/2007, 18/200803.01.2013
VZN č.011/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta na rok 2013.12.12.2012
VZN č.014/2012 ktorým sa mení VZN mesta Galanta č. 43/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria - Domov dôchodcov v Galante, v znení VZN mesta Galanta č. 50/2009, č. 51/2010 a č. 4/201112.12.2012
VZN č.013/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady22.11.2012
VZN č.009/2012 o poskytovaní peňažných príspevkov sociálne odkázaným obyvateľom mesta.30.10.2012
VZN č.008/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN mesta Galanta č. 52/201005.03.2012
VZN č.007/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2011, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN mesta.24.01.2012
VZN č.005/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta na rok 2012.15.12.2011
VZN č.006/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 40/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 45/2009, VZN č. 53/2010 a VZN č. 57/201015.12.2011
VZN č.004/2011 ktorým sa mení VZN mesta Galanta č.43/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria – Domov dôchodcov v Galante, v znení VZN mesta Galanta č.50/2009 a VZN mesta Galanta č.51/201008.12.2011
VZN č.002/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.36/2008,ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na verejných priestranstvách.08.07.2011
VZN č.003/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 118/2006, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh - Galantské trhy v znení VZN mesta Galanta č. 27/200808.07.2011
VZN č.001/2011 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Galanta06.05.2011
VZN č.057/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 40/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 45/2009 a VZN č. 53/201010.11.2010
VZN č.058/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa súkromnej materskej školy na rok 201110.11.2010
VZN č.056/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 115/2006 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. o)24.09.2010
VZN č.055/2010 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Galanta11.05.2010
VZN č.052/2010 ktorým sa mení a dopĺňa Príloha č. 2 k VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta.08.03.2010
VZN č.054/2010 o určení názvov novovzniknutých ulíc.02.03.2010
VZN č.051/2010 ktorým sa mení VZN mesta Galanta č. 43/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria – Domov dôchodcov v Galante, v znení VZN mesta Galanta č. 50/2009.01.03.2010
VZN č.053/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 40/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.01.03.2010
VZN č.050/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria – Domov dôchodcov v Galante (ďalej len Patria), v znení VZN mesta Galanta č. 50/2009.29.12.2009
VZN č.048/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa súkromnej materskej školy na rok 2010.28.12.2009
VZN č.049/2009 o výške mesačného príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta (zrušené VZN č. 7/2016)28.12.2009
VZN č.047/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta30.09.2009
VZN č.045/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 40/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.02.07.2009
VZN č.046/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č.2/2007 a č.21/2008.01.07.2009
VZN č.043/2009 o poskytovaní sociálnych služieb Patria – Domov dôchodcov.30.06.2009
VZN č.036/2008 ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na verejných priestranstvách17.12.2008
VZN č.037/2008 o čistote mesta, ochrane životného prostredia a verejnom poriadku17.12.2008
VZN č.039/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.65/2001, v znení VZN č. 87/2004, VZN č. 100/2005, VZN č. 122/2006, VZN č. 5/2007, ktorými bola vyhlásená záväzná časť územného plánu mesta.17.12.2008
VZN č.040/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady17.12.2008
VZN č.038/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (zmené VZN č. 2/2016)14.11.2008
VZN č.019/2008 ktorým sa mení VZN mesta Galanta č.99/2005 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií pri výstavbe, opravách a údržbe podzemných a nadzemných vedení všetkého druhu na území mesta.10.10.2008
VZN č.023/2008 ktorým sa mení VZN mesta Galanta č. 109/2005 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia10.10.2008
VZN č.021/2008 ktorým sa mení VZN mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 2/2007.07.10.2008
VZN č.022/2008 ktorým sa mení VZN mesta č. 108/2005 o mestských symboloch a ich používaní v znení VZN č. 8/2007.07.10.2008
VZN č.024/2008 ktorým sa mení VZN mesta č. 114/2006 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane.07.10.2008
VZN č.025/2008 ktorým sa mení VZN mesta Galanta č. 115/2006 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. o) a § 6 zá07.10.2008
VZN č.031/2008 ktorým sa mení VZN mesta č. 118/2006, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh – Galantské trhy07.10.2008
VZN č.020/2008 ktorým sa mení VZN mesta č. 104/2005 o povoľovaní prevádzkového času prevádzkovateľom vykonávajúcim obchodnú činnosť a poskytovanie služieb v prevádzkarňach na území mesta Galanta03.10.2008
VZN č.026/2008 ktorým sa mení VZN mesta č. 117/2006, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisko Dom Matice slovenskej v Galante, ul. Bratislavská č.1458/1, Galanta03.10.2008
VZN č.027/2008 ktorým sa mení VZN mesta č. 118/2006, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh – Galantské trhy03.10.2008
VZN č.028/2008 ktorým sa mení VZN mesta č. 119/2006, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisko Peter Benkovič – MONAD, ul. Hodská č. 345/3, Galanta03.10.2008
VZN č.029/2008 ktorým sa mení VZN mesta č. 120/2006, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.101/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach03.10.2008
VZN č.032/2008 o zriadení vyhradených stanovíšť na účely parkovania vozidiel používaných na podnikanie a povoľovaní vyhradených parkovísk02.10.2008
VZN č.016/2008 ktorým sa mení VZN mesta Galanta č. 27/1997 o digitálnej mape.01.10.2008
VZN č.017/2008 ktorým sa mení VZN mesta Galanta č. 61/2000 o spôsobe splácania ceny bytu a pozemku pri prevode vlastníctva bytu a pozemku vo vlastníctve mesta Galanta.01.10.2008
VZN č.014/2008 o evidencii pamätihodností mesta Galanta28.04.2008
VZN č.011/2008 o určení názvov novovzniknutých ulíc18.04.2008
VZN č.009/2007 ktorým sa upravuje postup poskytovania peňažných príspevkov sociálne odkázaným obyvateľom mesta.15.11.2007
VZN č.008/2007 o mestských symboloch a ich používaní,VZN Mesta Galanta č.108/200504.07.2007
VZN 2007/006 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č.99/2005 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií pri výstavbe, opravách a údržbe podzemných a nadzemných vedení všetkého druhu na území mesta.02.07.2007
VZN č.007/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Galanta č. 97/2005 o odpadoch v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 111/2005 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 116/200602.07.2007

2007

2006

2005

2004

2002

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN 2002/071 o zriadení mestskej polície04.10.2002

2001

2000

1997

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN 1997/027 o digitálnej mape11.09.1997

1992