Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 14112017

Pripomienkové konanie k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. .../2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

Vyvesené: 14. 11. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Zodpovedá: Ing. Zuzana Krišková

Späť