Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 33. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante

Pozvánka

V zmysle § 12 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva v Galante č. 590-Z/2017

zvolávam

33. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

19. októbra  2017 o 15,00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta
  4. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom 2. a 3. NP severnej veže Neogotického kaštieľa
  5. Verejné zhromaždenie občanov k aktuálnym témam súvisiacim s činnosťou samosprávy
  6. Záver

 

 

Zsolt Takáč v.r.
viceprimátor

 

Program zasadnutia na stiahnutie:

Vyvesené: 12. 10. 2017

Dátum zvesenia: 28. 10. 2017

Späť