Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 15062017

Pozvánka na 29. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante

P o z v á n k a 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

29. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

22. júna  2017 o 14,00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.

PROGRAM:

 1.    Otvorenie

2.    Voľba návrhovej komisie

3.    Interpelácie poslancov

4.    Kontrola plnenia uznesení

5.    Návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta a II. úprava rozpočtu Technických služieb mesta Galanta

6.    Návrh na účtovné odpísanie pohľadávok

7.    Návrh VZN mesta Galanta č..../2017 o zriadení plagátových plôch na verejných priestranstvách a podmienkach ich využívania počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja

8.    Návrh VZN mesta Galanta č...../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre pohrebiská mesta Galanta

9.    Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta – BYSPRAV spol. s r.o.

10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta - Michal Tuška

11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta - TIMI - INTO s.r.o.

12. Návrh na vyhlásenie VOS – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta

13. Návrh podmienok na predĺženie nájomnej zmluvy na nebytový priestor na ul. Vajanského 909 v Galante o podlahovej ploche 60,75m2 v správe spol. Bysprav s.r.o. Galanta - nájomca Jarmila Rózsová (holičstvo-kaderníctvo ŽANI)

14. Prerokovanie žiadosti Krajského súdu v Trnave v právnej veci žalobcu Okresnej prokuratúry Galanta proti žalovanému mestu Galanta o zrušenie uznesenia MsZ v Galante č. 106/Z-2015 zo dňa 28.8.2015 a uznesenia MsZ č. 106/Z-2015 zo dňa 29.9.2015

15. Žiadosť Prisky Malíkovej o uzatvorenie nájomnej zmluvy

16. Návrh na schválenie zmien v zložení komisií MsZ

17. Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Galandia

18. Návrh na schválenie člena Dozornej rady Galandia

19. Vyhodnotenie rámcového plánu investičnej výstavby mesta za rok 2016

20. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti BYSPRAV s r.o. v roku 2016

21. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Galantaterm s r.o. v roku 2016

22. Správa o činnosti a hospodárení spol. Galandia s.r.o

23. Informatívna správa - Inventarizácia drevín na mestských cintorínoch v Galante a mestských častiach

24. Návrh na schválenie projektu biologicky rozložiteľného odpadu

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie II. polroka 2017

26. Pripomienky a podnety súvisiace s činnosťou samosprávy

27. Záver

 

Materiály na stiahnutie tu

                                                                 Peter Paška v.r.

                                                                    primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 15. 6. 2017

Dátum zvesenia: 1. 7. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť