Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 27. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante

Pozvánka

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

27. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

27. apríla  2017 o 14,00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie
 3. Zloženie sľubu poslanca MsZ Galanta
 4. Interpelácie poslancov
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Potvrdenie pozastavených uznesení
 7. Záverečný účet mesta a výročná správa za rok 2016
 8. Organizačno-technická príprava XXXIII. ročníka GT a rozpočet GT
 9. Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta a rozpočtov organizácií mesta
 10. Vyhodnotenie činnosti prevádzky na zhodnocovanie  biologicky  rozložiteľného odpadu  – Kompostáreň Zámocká lúka a zámery  jej ďalšieho rozvoja.
 11. Návrh na prevod majetku mesta do majetku Technických služieb mesta Galanta - „Kompostáreň Zámocká lúka“
 12. Informatívna správa o činnosti o. z. Neogotický kaštieľ v Galante za obdobie uplynulých 5 rokov
 13. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta Galanta: 1. Rozšírenie hranice CMZ, 2. Individuálna bytová výstavba pre 2 RD
 14. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta - AGROREAL spol. s r.o.
 15. Návrh podmienok na predĺženie NZ na NP na ul. Hlavná č. 946 v Galante o podlahovej ploche 27,20m2 v správe spol. Bysprav s r.o. Galanta – nájomca  K-Partner, s.r.o. (Minútka – rýchle občerstvenie) 
 16. Návrh podmienok na vyhlásenie OVS na NP ul. Hlavná s. č. 945 o podlahovej ploche 71m2 v správe spol. Bysprav s r.o.
 17. Návrh na schválenie členov dozorných rád obchodných spoločností mesta Galanta
 18. Voľba predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ v Galante
 19. Správa o činnosti a štatistické ukazovatele Mestskej polície Galanta za rok 2016
 20. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev za obdobie 2016/2017
 21. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ SR, zameranej na ochranu osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest
 22. Návrh na udelenie ocenení „ Cena mesta Galanta „
 23. Pripomienky a podnety súvisiace s činnosťou samosprávy
 24. Záver

 

 

Peter Paška v.r.
primátor

 

Program zasadnutia na stiahnutie:

 

                                                                                         

Vyvesené: 20. 4. 2017

Dátum zvesenia: 28. 4. 2017

Zodpovedá: Mgr. Zuzana Morovičová

Späť