Navigácia

Obsah

Povinnosti právnických a fyzických osôb pri zimnej údržbe komunikácií

Typ: ostatné
Zákonná povinnosť iných osôb ustanovená v § 9 ods. 2, druhá veta, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.


Príloha

Vytvorené: 1. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 1. 12. 2017 08:53
Autor: Mgr. Miroslav Psota