Navigácia

Obsah

Ak dlhujete na poistnom, môžete požiadať pobočku o splátkový kalendár

Typ: ostatné
Sociálna poisťovňa upozorňuje platiteľov poistného – dlžníkov, že o schválení žiadosti o splátkový kalendár na postupné splatenie dlhu na poistnom rozhodujú jej pobočky. Splátkový kalendár Sociálna poisťovňa môže, ale nemusí dlžníkovi povoliť.

            Sociálna poisťovňa upozorňuje platiteľov poistného – dlžníkov, že o schválení žiadosti o splátkový kalendár na postupné splatenie dlhu na poistnom rozhodujú jej pobočky. Splátkový kalendár Sociálna poisťovňa môže, ale nemusí dlžníkovi povoliť.

            O splátkový kalendár treba žiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, v ktorej dlh na poistnom vznikol. Žiadosť je potrebné podať písomne, listom (nie tlačivom). Fyzická osoba ju podáva v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho bydliska, právnická osoba – zamestnávateľ v mieste útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd alebo v mieste svojho sídla. V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby a dôvod, prečo dlh nie je možné vyrovnať jednorazovo.

            Základnou podmienkou, kedy Sociálna poisťovňa môže zo zákona povoliť splátkový kalendár, je platenie bežného poistného včas a v správnej výške v čase podania žiadosti ako aj v procese rozhodovania o splátkach a trvania splátkového kalendára. Druhým predpokladom je, že dlžník zdokladuje svoju platobnú neschopnosť. Splátkový kalendár možno poskytnúť na maximálnu dobu 18 mesiacov.

            V prípade povolenia splátkového kalendára sa dlžná suma, na ktorú bolo povolené splácanie, úročí 10 % úrokovou sadzbou. Ak Sociálna poisťovňa povolí splátkový kalendár a žiadateľ nedodrží termín alebo výšku splátky, splátkový kalendár mu poisťovňa zruší. Na povolenie splátok dlžných súm nie je právny nárok a môže byť povolený len v prípade, že sa ešte dlžná suma nevymáha prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora. Aj v prípade nepovolenia splátok dlžných súm môže dlžník splácať dlh v dobrovoľných úhradách po dohode s príslušnou pobočkou, aby predišiel podaniu návrhu na exekúciu.

zdroj: Sociálna poisťovňa


Vytvorené: 19. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Sociálna poisťovňa